மார்க்சிய கல்வி

ஆவணங்கள்

கட்சி திட்டம்

வகுப்புக் குறிப்புகள்

தமிழகத்தில் சமூக சீர்திருத்தம் வரலாறு வர்க்க நோக்கு

ஆதாரங்கள்

இந்தியாவில் சாதி முறை

வீடியோ பாகம் 1 I பாகம் 2

கட்டுரை பாகம் 1 I பாகம் 2

கருத்துக்கள் இல்லை