அரசியல்

மார்க்சிய நோக்கில் அரசியல் நிகழ்வுகளை விளக்கும் கட்டுரைகளின் பகுதி. உலக ஏகாதிபத்தியம் முதல் உள்ளூர் வரை, பரந்த தளத்தில் இக்கட்டுரைகள் பேசுகின்றன.